ARADO a.s.,  Myslbekova 795 / 9,  Teplice,  415 01,  tel: +420 777 022 215, Email: sekretariat@arado.cz

Společnost ARADO, a.s. nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči svým dodavatelům, subdodavatelům ani dodavatelům materiálů. Veškeré své závazky plníme včas a v dojednaných lhůtách.

Dále společnost ARADO a.s. nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky ani nemá splatný nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Finanční situace společnosti je stabilní a veškeré finanční transakce hradí pouze ze svých prostředků. Firma ARADO a.s. nemá žádné bankovní ani nebankovní úvěry a půjčky.  

ban spolecnost