ARADO a.s.,  Myslbekova 795 / 9,  Teplice,  415 01,  tel: +420 777 022 215, Email: sekretariat@arado.cz

Název:
ARADO, a.s.

Právní forma:
akciová společnost

Statutární zástupce:
Ing. Zdeněk Zedínek – člen představenstva

Odpovědný zástupce:
Ing. Zdeněk Zedínek - Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 0401306

IČO : 254 100 91
DIČ : CZ25410091

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., Teplice
číslo účtu 27-4809400277/0100

Předměty činností:

 • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

 • Inženýrská činnost ve stavebnictví

 • Koupě a prodej zboží

 • Pronájem nemovitostí

 • Realitní činnost

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1232.

Den zápisu společnosti 20. listopad 1999

Stavební společnost ARADO, a.s. vznikla v roce 1994 v právní formě společnosti s ručením omezeným. V roce 1999 došlo k navýšení základního jmění a byla založena společnost ARADO, a.s.

Základní kapitál společnosti ARADO a.s. činí 7.000.000,- Kč.


V oblasti stavební výroby se firma ARADO, a.s. orientuje zejména na dodávky stavebních prací v oblasti pozemního stavitelství a to formou generálního dodavatele ( provádíme stavby tzv.“na klíč“ ).

Nosným programem stavební společnosti ARADO a.s. je provádění občanských, bytových a průmyslových staveb.
Jedná se zejména o novostavby rodinných a bytových domů, rekonstrukce a přestavby stávajících objektů, opravy vad panelové výstavby ( včetně provádění zateplovacích systémů ), nástavby panelových domů, půdní vestavby - podkrovní byty a další.

Samozřejmostí je při realizaci stavební akce provést i práce související jako je oplocení, obslužné komunikace, terénní úpravy a popř. zahradnické práce.

 • Dostavba výrobního objektu Sudcolor –Fotostar Teplice
 • Výstavba komplexu 7 RD - Teplice – Letná
 • Novostavby izolovaných rodinných domů ( Teplice, Ústí nad Labem, Litoměřice, Praha )
 • Rekonstrukce stávajících objektů v Teplicích a Ústí nad Labem
 • Rekonstrukce a přestavba objektu v Ústí nad Labem na 28 byt. jednotek
 • Půdní nástavba a oprava panelového domu – Petrovice
 • Rekonstrukce domu a výstavba tržnice Teplice, Havlíčkova ul.
 • Novostavba penzionu Vysoká Lípa, Jetřichovice
 • Restaurace U knížete – Ústí n/L.- Krásné Březno
 • Výstavba Autoservisu Újezdeček
 • Rekonstrukce objektu SÚS Ústeckého kraje v Dubí
 • Rekonstrukce objektu pro Zemědělskou a vodohospodářskou správu v Ústí n/L.
 • Výstavba komplexu 6 RD - Teplice – Oldřichov
 • Generální oprava střech včetně zateplení pláště budov-SOU Krupka
 • Rekonstrukce - Konzervatoř Teplice
 • Výstavba prodejen v obchodních centrech Olympie – Hypernova na území ČR
 • Výstavba administrativní budovy a parkoviště – AutoKabel Krupka
 • Rekonstrukce poslucháren – VŠE Praha
 • Rekonstrukce oddělení RHB a RTG – Ústecká poliklinika
 • Výstavba samoobslužných myček pro osobní automobily

A mnoho dalších stavebních akcí - půdní vestavby do stávajících objektů, zateplování fasád, výstavba a úpravy provozoven, rekonstrukce bytů, demolice objektů a další stavební akce.

Kapacitně a profesně je stavební společnost ARADO, a.s. soběstačná v provádění téměř všech prací HSV a PSV.

Firma zaměstnává dostatečný počet pracovníků v profesním složení, které plně pokrývá kapacitní potřeby společnosti nutné pro kompletní realizaci stavebních dodávek

V oblasti montážních prací ( elektroinstalace, zdravotní instalace, plynoinstalace, vzduchotechnika apod.) dlouhodobě spolupracujeme s firmami, které se již osvědčily na mnohých stavebních akcích realizovaných firmou ARADO a.s. Teplice.

Zákazníkům a investorům nabízíme kompletní realizaci stavebního díla ( popř. jeho části ) v odpovídající kvalitě za sjednaných cenových, finančních a termínových podmínek.

V případě požadavku investora zajistíme též projektovou dokumentaci a veškerou inženýrskou činnost (stavební povolení, jednání s dotčenými orgány, změnové řízení, kolaudace stavby apod.)

Stavební společnost ARADO a.s. poskytuje na veškeré provedené stavební práce a na dokončená stavební díla záruční doby v souladu s příslušnými předpisy a zákony.

V případě konkrétního požadavku objednatele a za sjednaných podmínek jsme schopni záruční lhůty prodloužit na délku 60 měsíců i více ode dne předání a převzetí dokončeného díla. Za sjednaných podmínek lze objednateli poskytnout bankovní záruku na odstranění případných vad po dobu záruční lhůty.

Odstranění případných reklamovaných je pro objednatele bezplatné a jejich odstranění je provedeno v nejkratším možném termínu po příslušném projednání a uznání reklamace s minimalizací nároků na omezení ze strany objednatele. resp. uživatele stavby.

Společnost ARADO, a.s. nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči svým dodavatelům, subdodavatelům ani dodavatelům materiálů. Veškeré své závazky plníme včas a v dojednaných lhůtách.

Dále společnost ARADO a.s. nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky ani nemá splatný nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Finanční situace společnosti je stabilní a veškeré finanční transakce hradí pouze ze svých prostředků. Firma ARADO a.s. nemá žádné bankovní ani nebankovní úvěry a půjčky.  

ban spolecnost